" کوروش اگر سخن حقی زده و شما به خاطر آن طرفدار او هستید عین سخن او و بالاتر از آن را پیامبر اسلام آورده است اگر حق گرا هستید پیرو پیامبر باشید."