#الهی!

از اینکه تو را محدود به ذهنم و خیالم کنم و با توهماتم تصور ات کنم  به تو پناه می برم.

▪️هو الله احد.

الهی!

یگانه ای هستی که به وصف در نیایی و اگر خودت از وجودت به ما نمی فرمودی ما تو را نمی فهمیدیم.

▪️ما عرفناک حق معرفتک.

آنگونه که شایسته است شناخته شوی، نشناختیمت.

✍️ محمد علی فتحی