وقتی یه کاری رو بیش از اندازش به دیگران بزرگ جلوه بدیم در واقع داریم دروغ میگیم و حواسمون نیست!


حواسمون باشه دروغ نگیم.


آخه پته دروغگو رو آب میشه.


یوم تبلی السرائر.


یاد آر روزی را که پنهانی ها آشکار گردند!